Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL PER COMPLIR LA LLEI 34/2002

Raó Social: Frame Girona SL
NIF: B17734922
Domicili Social: Carrer Força 20, 1er
Localitat: Girona
Província: Girona
C.P.: 17004
Correu electrònic: frame@framegirona.com

Propietat intel·lectual i industrial
Aquesta pàgina web és titularitat de Frame Girona SL qui ostenta tots els drets necessaris per al seu ús i explotació. L’accés a aquesta pàgina o la utilització dels seus continguts no implica, en cap cas, la cessió o llicència de drets de propietat intel·lectual i industrial. Queden prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública i qualsevol altra forma d’explotació, per a qualsevol procediment, de tots o part dels continguts i/o elements integrants d’aquesta pàgina, llevat que s’indiqui expressament el contrari. Tot aquell qui atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Frame Girona SL serà responsable davant dels Tribunals competents.

Protecció de dades
Acomplint amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es recullen a través del web únicament s’utilitzen a efectes de respondre les consultes rebudes o d’oferir els serveis sol·licitats. No es registren de manera permanent a cap arxiu de titularitat de Frame Girona SL sense una comunicació o consentiment previ del titular de les dades. En cap cas Frame Girona SL utilitzarà aquestes dades per a la venda a terceres persones o empreses. S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes.

INFORMACIÓN GENERAL PARA CUMPLIR LA LEY 34/2002

Razón Social: Frame Girona SL
NIF: B17734922
Domicilio Social: Carrer Força 20, 1er
Localidad: Girona
Provincia: Girona
C.P.: 17004
Correo electrónico: frame@framegirona.com

Propiedad intelectual e industrial
Esta página es titularidad de Frame Girona SL quien ostenta todos los derechos necesarios para su uso y explotación. El acceso a esta página o la utilización de sus contenidos no implica, en ningún caso, la cesión o licencia de derechos de propiedad intelectual e industrial. Quedan prohibidas la reproducción, la transformación, la distribución, la comunicación pública y cualquier otra forma de explotación, para cualquier procedimiento, de todos o parte de los contenidos y/o elementos integrantes de esta página, excepto que se indique expresamente lo contrario. Todo aquél que atente contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de Frame Girona SL será responsable ante los Tribunales competentes.

Protección de datos
Cumpliendo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal que se recogen a través de la web únicamente se utilizan a efectos de responder las consultas recibidas o de ofrecer los servicios solicitados. No se registran de forma permanente en ningún archivo titularidad de Frame Girona SL sin una comunicación o consentimiento previo del titular de los datos. En ningún caso Frame Girona SL utilizará estos datos para la venta a terceras personas o empresas. Se entiende que el usuario acepta las condiciones establecidas.